איך מחשבים מדד תשומות הבניה

מדדים מבוססי קלט מבוססים על שינויים בעלויות התשומות שנבחרו מתוך סל עבודה וחומרי בנייה. מדדים מבוססי תפוקה מבוססים רק על שינויים במחיר הייצור, ולא על עלויות תשומה.

מדד עלויות הבנייה (BCI) ומדד עלויות הבנייה (CCI) לפי הנדסת חדשות שיא (ENR) הם דוגמאות למדדים מבוססי קלט. תחזיות של מדד עלויות מסוג זה כוללות את מדד מחירי מכרזי החיזוי (TPI) [7] ואת מדד מחירי הבנייה של שיא הנדסה (CI) [8].

שני מדדי העלות העיקריים של ה- ENRs הם מדד עלויות הבנייה ומדד עלויות הבנייה

המורכבים מארבעה מרכיבים: מלט, עץ, פלדה מבנית ועבודה. באופן כללי מבוצעים סקרים מיוחדים לחישוב מדד עלויות הבנייה, אך ניתן גם להשתמש במדדים אחרים הזמינים ממקורות שונים. בכל חודש 25,000 מחירי חומרי בניין כלולים בחישוב המדד.

מדדי העלות המשמשים לפרויקטים של בנייה והנדסה הם אינדיקטורים טכניים וכלכליים המשקפים את ההשפעה של תנודות מחירי השוק על עלויות הבנייה ועל גורמים הנדסיים לאורך פרק זמן נתון

מאז 1986, BLS חישבה מדד תשומות לפי מגזר בהתבסס על המוצר העיקרי (PPI) עבור כל מגזר בנייה. מדד תשומות התעשייה מודד את השינוי הממוצע במחיר של מוצרים מקומיים הנצרכים על ידי תעשייה ואינו כולל השקעות הון ועבודה.

כאשר פורסמו נתוני מדדי המחירים של היצרנים בינואר 2015 וב -18 בפברואר 2015

עדכנה הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה את המשקלים המשמשים לחישוב מדדי ה- PPI ומדדי התשומות התעשייתיות. החל מינואר 2020 המשקולות ישקפו את ערך הבניינים שבבעלות הקבלנים ואחראתם בשנת 2019 וייכללו בחישוב מדד עלויות הבנייה (מתוקן). ה- BLS מחשב ומדד את מדדי הקלט לאספקת חומרים לתעשיית הבנייה בשיטות המתוארות בחלק הבא של מאמר זה כדי לשקף את המתודולוגיה החדשה, החל מנתוני ינואר 2015.

מדד מחירי הבנייה מחושב על ידי משרד הסטטיסטיקה הפדרלי על סמך סקרי ענף הבנייה על ידי משרד הקרקעות ומשקף את מגמת המחירים לטווח ארוך עבור מבנים ושירותים מסוימים

מדד הבנייה הספציפי למדד המחירים של הלשכה לעבודה מדד יצרן (PPI) משקף את העלות הסופית של הבניינים. מדד התשתיות למגורים, לא למגורים ולמגורים שפותחו על ידי Construction Analytics, מודגש מודגש בטבלה להלן, מייצג את כל תרשים עלויות הבנייה של מדד עלויות הבנייה לאינפלציה בבנייה (ראה תרשים המצורף לדוח החצי שנתי ).
למידע נוסף בנושא של איך מחשבים מדד תשומות הבניה וביג שוט – בגלובס עליך להעיף מבט ב- globes.co.il

העלייה השנתית במדד מחירי התשומות לבנייה הייתה מתונה

בין 1% ל -2% בין 2012 ל -2020-2019. התפתחות מדד עלויות הבנייה מושפעת רבות מרכיב עלות החומר המהווה כשני שלישים מסך העלויות, בעוד מרכיב עלות העבודה המשיך לצמוח, אם כי פחות איטי, מאז המשבר. מדד הבנייה הביקוש הסופי מכסה יותר מסתם עלויות חומר ומוסיף הוצאות עבודה והוצאות אחרות לשוליים ולתמהיל הרווחים.

במחקר הנוכחי

דוח קודם בחן את השיטות הסיבתיות לחיזוי מדד מחירי המכרז (TPI) של מחירי הבנייה ועלויות הבנייה [8]. דו"ח אחד כזה של חברת בניין גילביין פרסם עקומת התאמה למדד ENR ולשולי הקבלנים על מנת לאמוד עלויות מותאמות מרווח [2]. בהתבסס על תוצאות ניסויים של המחקרים נמצא כי לאינדיקטורים הקשורים לשוק הבנייה יש השפעה רבה על התחזית של מדד עלויות הבנייה.

יש הרואים במדד אינדקס מקצועי למגזר התאגידי או למפתחים המושפעים משינויים בעלות הבנייה

המתייעצים עם המדד בעת תכנון צעדיהם הבאים. דירות חדשות נרכשות בישראל על ידי מפתחים שתשלומיהם צמודים למדד עלויות הדיור (HCCI) של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (CBS) בישראל, המעריך את השינוי בעלויות הבנייה ליום תפוסה, מה שמוביל לעלייה בגמר מחיר הדירות. עם ערכים פיקטיביים מגיעים לשווי הבנייה החדש הנוכחי של מבנים מבוטחים ממדד מחירי הבנייה משנת 1914. מדד זה מבטיח כי אין ביטוח תת -מבני של מבנים מבוטחים, דבר שיעלה את ערך הבניינים לאורך זמן.

כדי להעריך מה קורה לשינויי המחיר והעלות, יש להפריד בין מרכיבי המדד כדי לקבוע כיצד מספר גורמים משפיעים על התוצאות הנצפות. מדד הריבית מכסה את העלויות והמחירים של בניית כבישים מהירים, כולל אינפלציה כספית כללית, עלויות חומרים ועבודה ואינפלציה כפי שהיא נמדדת בפריון הבנייה בכבישים המהירים. מעריכים משתמשים בטבלת העלויות כדי לחשב את גידול העלויות העתידי הצפוי בהתבסס על תנועות מחירים תקופתיות (חודשיות ורבעוניות).

בהתבסס על סל סחורות צר וכוח עבודה מוגבל המשמש לבניית בניינים שאינם למגורים

זה מבוסס בחלקו על מדד המחירים הממוצע הארצי, שהוא מדד תשומות לא שלם ולא מדד עלות סופית. מדד עלויות הבנייה של Vermeulen מתואר כמדד מחירי ההיצע ומדד מחירי המכירות לפרויקטים מוסדיים, מסחריים ותעשייתיים. מדדים אלה משמשים כאינדיקטורים לכיוון העלויות ויש להשתמש בהם יחד עם מדדי מחירים ספציפיים אחרים במגזר.
לפרטים נוספים בנושא של מדד תשומות הבניה באפשרותך לבדוק ב- okifinance.com
למידע נוסף על איך מחשבים מדד תשומות הבניה והשקעה בנדלן כדאי לבדוק ב- investclub.co.il

הלשכה לגמירות עלויות הבנייה

היא אינדקס מקיף של 30 סוגים שונים של פרויקטי תשתית, כולל סכרים, צינורות, קווי תמסורת, מנהרות, כבישים וגשרים. הניתוח הכלכלי של תחום הבנייה המסחרית והתעשייתית כולל נתונים פדרליים על הוצאות בנייה, תעסוקה, תוצר ומדד מחירי היצרן. חברי הצוות צופים מדד עלויות הנדסיות חודשיות לכל שלב בנייה על בסיס מודל זמן בנייה מוצע.

ניתן לקבוע השפעה משמעותית (יותר מ- 0.1 נקודות אחוז) על מדד עלויות הבנייה הכוללות לשנה ברבעון המקביל בשנה הקודמת על בסיס עיכובים מתוקנים ומתוקנים בחישוב אם ה- CCI שפורסם כי התקופה הקודמת נכונה.

תפריט נגישות